Όροι Χρήσης

Τελευταία αναθεώρηση 20 Μαΐου 2018.

Καλωσορίσατε στo δικτυακό τόπο teloneio-limeni.gr

Παρακαλούμε θερμά τους επισκέπτες - χρήστες του δικτυακού τόπου teloneio-limeni.gr να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης καθώς και τους ειδικότερους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies, πριν προβούν στη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Οι παρόντες όροι χρήσης και οι ειδικότεροι όροι ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου teloneio-limeni.gr και ολόκληρου του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν, όπως κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής και αρχείων.

Αποδοχή όρων χρήσης

Ο δικτυακός τόπος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.teloneio-limeni.gr, η οποία θα αναφέρεται εφεξής ως «Τελωνείο restaurant | coctail-bar».

Για κάθε διευκρίνιση ή παροχή πληροφοριών ο επισκέπτης - χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (E-Mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info teloneio-limeni.gr ή μέσω τηλεφώνου, στην τηλεφωνική γραμμή 27330 52702.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρων χρήσης και ειδικότερων όρων χρήσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης.

Χρήση του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar μπορούν να κάνουν μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Με τη χρήση του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους χρήσης, οι οποίοι σε συνδυασμό με τους ειδικότερους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies, διέπουν τη σχέση σας με τον δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar.

Ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας, να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει τμήματα οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, αυτών των όρων χρήσης, των ειδικότερων όρων και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τους όρους χρήσης και τους ειδικότερους όρους περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, Πολιτικής Απορρήτου και Πολιτικής Cookies, ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης και τους ειδικότερους όρους, παρακαλούμε να διακόψετε και να αποφύγετε την περιήγησή σας στο δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar.

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar δεν θα φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους και ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από το δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, ή από οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, μεταφόρτωση (Download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διαφυγουσών αποταμιεύσεων ή απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και σε περίπτωση που ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar έχει ενημερωθεί ρητώς για την πιθανότητα να προκύψουν τέτοιες ζημιές. Αυτός ο αποκλεισμός και αποποίηση ευθύνης ισχύει για όλες τις αιτίες έγερσης αξιώσεων, είτε βασίζονται σε σύμβαση, είτε σε εγγύηση, αδικοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση.

Ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους επισκέπτες - χρήστες του Τελωνείο restaurant | coctail-bar δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των επισκεπτών - χρηστών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar.

Εμπιστευτικές πληροφορίες

Ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar δεν επιθυμεί να λαμβάνει από εσάς πληροφορίες που είναι εμπιστευτικού ή ιδιοκτησιακού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που αποστέλλονται στο δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar θα θεωρούνται μη εμπιστευτικές στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Αποστέλλοντας στο δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar οποιεσδήποτε πληροφορίες, παραχωρείτε στο δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar μια απεριόριστη, ανέκκλητη άδεια αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, μεταφόρτωσης (Upload) σε διακομιστή (Server), αποστολής, μετάδοσης, διανομής, δημόσιας προβολής, εκτέλεσης ή τροποποίησης των εν λόγω πληροφοριών ή υλικών, καθώς και στο να δημιουργεί παράγωγα έργα από τις πληροφορίες αυτές ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο να τις χρησιμοποιεί ελεύθερα. Συμφωνείτε επίσης ότι ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που μας αποστέλλετε για οποιονδήποτε σκοπό στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ωστόσο, δεν θα δημοσιεύσουμε το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσουμε κατά άλλο τρόπο ότι μας έχετε υποβάλει από υλικό ή άλλες πληροφορίες, εκτός εάν:

  • εξασφαλίσουμε την άδειά σας να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας,
  • σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα αυτού του Δικτυακού Τόπου θα δημοσιευτεί ή θα χρησιμοποιηθεί κατά άλλο τρόπο με σχετική αναφορά του ονόματός σας, ή
  • είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να το πράξουμε.

Ο χειρισμός των πληροφοριών, από τις οποίες μπορεί να προκύψει η ταυτότητα προσώπων, τις οποίες αποστέλλετε στο δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar, θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλώ, μεταβείτε στην ιστοσελίδα με τον τίτλο Πολιτική Απορρήτου για πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar.

Διασυνδέσεις δικτυακών τόπων

Ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar ενδέχεται να παρέχει διασυνδέσεις σε άλλους δικτυακούς τόπους. Αυτές οι διασυνδέσεις παρέχονται για να διευκολύνουν την παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Η ύπαρξη διασύνδεσης προς ένα δικτυακό τόπο που δεν είναι του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar δεν σημαίνει ότι ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar επιδοκιμάζει το περιεχόμενο ή τη χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου ή την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίο ανήκει. Επιπροσθέτως, ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε συναλλαγές στις οποίες προβαίνετε με τρίτα μέρη, ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ενημερωθεί για την ύπαρξη των εν λόγω τρίτων μερών (ή έχετε χρησιμοποιήσει μια διασύνδεση προς τα εν λόγω τρίτα μέρη) μέσω του δικτυακού τόπου του Τελωνείο restaurant | coctail-bar. Κατά συνέπεια, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων και επίσης ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, υπηρεσίες, προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται στους εν λόγω δικτυακούς τόπους.

Όταν επισκέπτεστε ένα δικτυακό τόπο, μέσω διασύνδεσης που υπάρχει στο δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι είναι ανεξάρτητος και ότι ο δικτυακός τόπος Τελωνείο restaurant | coctail-bar δεν ελέγχει το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να προστατεύεστε από ιούς (Viruses), λογισμικά σκουλήκια (Worms), προγράμματα παραπλάνησης (Trojan horses) και άλλα δυνητικά επιβλαβή προγράμματα και να προστατεύετε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο που θεωρείτε εσείς τον πλέον κατάλληλο.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο Τελωνείο restaurant | coctail-bar από άλλον δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι χρήσης και οι ειδικότεροι όροι περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτικής Cookies του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την χρήση του δικτυακού τόπου Τελωνείο restaurant | coctail-bar αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Επικοινωνία

Λιμένι, Δήμος Ανατολικής Μάνης

Τηλέφωνο: 27330 52702

infoteloneio-limeni.gr

Ωράριο Λειτουργίας

Από Μάϊο έως και Σεπτέμβριο

Καθημερινά

10:00 - 24:00

Ακολουθείστε μας